Mapa: CVČ DÚHA - Humenné

48.930549 N 21.913524 E, zobraziť najkratšiu trasu

Centrum voľného času DÚHA je školské zariadenie, náplňou činnosti ktorého je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť mladej generácie v oblasti kultúry, estetiky, techniky, prírodovedy a ekológie, spoločenských vied, telovýchovy a športu a turistiky.

V súčasnosti pracuje v Centre voľného času DÚHA v 58 záujmových útvarov, ktoré vedú 10 interní a 14 externí zamestnanci, 108 detí a mládeže. Práca v záujmových útvaroch má okrem napĺňania voľného času mladých ľudí za úlohu rozvíjať ich schopnosti a talent.

Členovia prezentujú výsledky svojej činnosti na verejnosti rôznymi formami. Máme víťazov okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťaží.

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizuje CVČ jednorazové a cyklické podujatia rozmanitého charakteru. Niektoré podujatia získali u detí a ich rodičov takú obľubu, že sa organizujú tradične po niekoľko rokov. Do tejto oblasti patrí i práca s talentovanou mládežou, pre ktorú sú usporadúvané rôzne súťaže. CVČ je na základe poverenia Krajským školským úradom v Prešove organizátorom postupových súťaží Šaliansky Maťko, Európa v škole, Slávik Slovenska, Pytagoriáda a predmetových olympiád – matematickej, chemickej, anglického a nemeckého jazyka. Je spoluorganizátorom školských športových súťaží v šachu, stolnom tenise, cezpoľnom behu a streľbe zo vzduchovky.

Veľmi obľúbenou formou sa stáva trávenie voľného času spontánnou činnosťou. Je využívaná individuálne alebo skupinami účastníkov neorganizovane, podľa ich záujmu. Mesto Humenné pomohlo zriadiť v CVČ Klubovňu mladých, ktorá je vybavená stolovým futbalom, biliardom, stolným tenisom, počítačmi s pripojením na internet a domácim kinom.

Počas letných prázdnin CVČ každoročne organizuje mestský tábor a špecializované tábory, ktoré sú vyvrcholením celoročnej práce záujmových útvarov. Centrum voľného času DÚHA sa počas svojej existencie vyprofilovalo na inštitúciu, ktorá dokáže na profesionálnej úrovni zabezpečiť mladej generácii ponuku voľnočasových aktivít rôzneho charakteru.

V spolupráci s detskými a mládežníckymi organizáciami, fungujúcimi v treťom sektore sa chceme aj naďalej podieľať na formovaní zdravého vývinu mladých ľudí v našom meste a okolí.


Záujmové útvary

Krúžky ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ Tanečná skupina FEELING( Hip-Hop, show chor.,tanečné scénky) Mažoretky Amazónky Klub spoločenských tancov Grácia Capoeira Duháčik- ľudové tance Irské tance Spevácky krúžok Výtvarno keramický Tvorilkovia (tvorivé dielne) Fotografický Brušné tance Brušné tance pre deti Roztlieskávačky

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ Karate Kalanetika Kick-box Plávanie Box Streľba zo vzduchovky Hokej Turistický Volejbal Jóga Basketbal Tai-chi Futbal Teakwondo Tenis Aerobic Zumba s Nikou Zumba s Ivanou Detská Zumba

OSTATNÉ OBLASTI Letecký modelár Mladý astronóm Počítačový Anglický jazyk

História podujatí - CVČ DÚHA