Mapa: CVČ Relax - Rimavská Sobota

48.384497 N 20.02097 E, zobraziť najkratšiu trasu

CVČ Relax je školské zariadenie, ktoré vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.  Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti záujmových útvarov a klubov zabezpečuje aj záujmovú a rekreačnú činnosť v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, ekologickej a environmentálnej výchovy a techniky.

História podujatí - CVČ Relax