Etnologické dni 2017

Podujatie Nitra

Etnologické dni 2017
Pridať do môjho kalendára
Festivaly, Iné podujatia
Ďalšie podujatia v meste Nitra

Etnologické dni 2017

Ďalší ročník celotýždňového podujatia Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, venovaného etnológii. Dramaturgia podujatia zahrnuje výstavy, filmové projekcie, koncerty, prednášky, workshopy, školy tanca a komentované prehliadky tematicky prepojené s etnologickým bádaním, resp. s výskumom príbuzných vedných odborov. Naše pozvanie prijali významní odborníci a odborníčky. Všetky podujatia sú verejné. Srdečne Vás všetkých pozývame!


PONDELOK 27. 3. 2017

• Etnológia na Slovensku v období socializmu. Otázky výskumu dejín vedy

= Prednáška PhDr. Gabriely Kiliánovej, CSc. spojená s vernisážou výstavy, ktorej obsahom je prezentácia kľúčových momentov 70-ročnej histórie Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prednáška sa bude skladať z dvoch častí. V prvej časti bude prednášajúca uvažovať o prístupoch pri výskume dejín vedy. Načrtne otázky výskumu dejín vedeckého myslenia, bude sa zaoberať dejinami vedeckého bádania ako každodennou činnosťou vedcov, ktorých chápe ako aktérov skúmaných procesov. Výskum dejín vedy preto berie do úvahy motivácie a stratégie aktérov, pričom vedeckú činnosť skúma v konkrétnom čase a priestore i v konkrétnych spoločenských, ekonomických, politických a ideových súvislostiach. V druhej časti vystúpenia sa prednášajúca sústredí na dva príklady z každodennej činnosti vedcov v Národopisnom ústave SAV v období socializmu. Prvý príklad sa bude zaoberať vednou politikou v 50. rokoch 20. storočia a jej dopadom na zamestnancov Slovenskej akadémie vied, čiže na personálnu politiku inštitúcie. Druhý príklad ukáže priame zásahy politickej moci do vedeckého bádania, ktoré sa prejavili v projekte výskumu „ukrajinského etnika“ od polovice 50. rokov po koniec 60. rokov 20. storočia.
= Univerzitný tvorivý ateliér / Študentský domov Nitra / Ul. B. Slančíkovej 1 / 10:00

• Ako to dokázali (2016, 47 min.)

= Silné príbehy zo života najstarších obyvateľov Štiavnika a Hvozdnice o tom, ako sa dokázali vysporiadať s ťažkými, pre súčasných ľudí zväčša nepredstaviteľnými životnými situáciami. Film zachytáva jedinečné výpovede, autentické spevy a spomienkové rozprávania obyvateľov prevažne z prvej polovice 20. storočia. Projekcia za účasti režiséra - Juraja Jakubíka. Moderuje Z. Beňušková.
= Miestnosť P-9 / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 15:00

• Ozveny Javorníkov - koncert FSk Javorníček

= Koncert ľudovej hudby, ženskej a mužskej speváckej skupiny Javorníček z Hvozdnice, spojený s moderovaným rozprávaním s ich protagonistami - nielen výbornými interpretmi, ale aj angažovanými výskumníkmi a propagátormi tradičnej hudobnej kultúry Javorníkov. Moderuje B. Garaj.
= Nitrianska Synagóga / Pri synagóge 3 / 18:00


UTOROK 28. 3. 2017

• Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

= Súčasťou dobre spravovanej spoločnosti a otvoreného vládnutia sú fungujúce mechanizmy participácie občianskej spoločnosti na správe vecí verejných. Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom prezentácie a školenia predstavia národný projekt, zameraný na podporu participácie, vrátane možnosti aktívnej spolupráce na projekte.
= Sieň Konštantína Filozofa / Hl. budova UKF v Nitre / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00

• Školský juniáles (majáles)

= Vernisáž výstavy dokumentujúcej storočnú históriu, vývin a súčasnú podobu školskej slávnosti v obci Liptovské Sliače (okr. Ružomberok). Ide o jedinečnú príležitosť, ktorá má svoju dlhoročnú tradíciu a nadväzuje na jarné slávnosti v prírode. Výstava bude spojená s prednáškou jej autorky, M. Jágerovej, v ktorej predstaví vybrané etnologické aspekty tejto zaujímavej slávnostnej udalosti.
= Galéria na schodoch / Budova FF UKF / Hodžova 1 / 13:00

• Solamente Naturali - koncert

= Komentovaný koncert významného hudobného telesa zameraného na interpretáciu starej hudby. Pod umeleckým vedením Miloša Valenta spoločne so svojimi sólistami predstaví repertoár dvoch pozoruhodných hudobných svetov: tzv. Uhroveckej zbierky (1730) - historického notového prameňa, známeho prienikom šľachtickej a ľudovej hudby, a tzv. Thesaurus - historickú židovskú hudbu.
= Koncertná sála Župného domu / Nitrianska galéria / Župné námestie 3 / 19:00
= Vstupné: 2 Eur


STREDA 29. 3. 2017

• Juraj Šaffa - „Ja bi veľku radojsc mal, kebi muj taňec i druhi znal“

= Tanečný workshop zameraný na výučbu ľudového tanca podľa Juraja Šaffu z obce Dlhé Klčovo. V tomto roku si pripomíname 110. výročie jeho narodenia a 25. ročník celoštátnej súťaže tanečníkov sólistov v ľudovom tanci - „Šaffova ostroha“. V roku 2017 je tanec Juraja Šaffu povinným tancom pre kategóriu A1 (sólisti tanečníci) a čardáš podľa Juraja Šaffu a Gizely Frenovej pre kategóriu A2 (tanec v páre). Tanečný lektor - Slavomír Ondejka.
= Zrkadlová sála / Hospodárska budova / ŠD Zobor / Dražovská 2 / 10:00

• Vývoj Tanečných domov na Slovensku - Prednáška Mgr., Mgr. art. Barbory Morongovej, PhD.

= Bohaté kultúrne zdroje, prirodzená komunikatívnosť tradičnej hudby a tanca a interaktivita s verejnosťou sú základné piliere, na ktorých je postavený projekt Tanečný dom, ktorý organizuje občianske združenie Dragúni v Bratislave pravidelne už 15. sezónu. Flexibilný a funkčný koncept založený na poznaní a rešpekte k tradícii, s možnosťou na vlastnej koži zažiť a spoluvytvárať skvelú atmosféru zábavy pri živej hudobnej produkcii, sú perspektívou pre uplatnenie projektu v lokálnom, národnom, medzinárodnom i medzižánrovom kontexte. Tanečný dom si dnes nachádza svoje miesto v prostredí mesta i na vidieku. Prednáška bude zameraná na predstavenie východísk vzniku Tanečných domov na Slovensku (s ohľadom na Tanečné domy organizované OZ Dragúni), výsledky projektu v kontexte súčasného kultúrno-spoločenského života, ako aj vízie a perspektívy existencie Tanečných domov v budúcnosti.
= Univerzitný tvorivý ateliér / ŠD Nitra / B. Slančíkovej 1 / 15:00

• Prvý jarný Tanečný dom Dragúnov v Nitre

= Tanečný workshop zameraný na tance z Ponitria a Podpoľania. Vyučujú Dragúni - František Morong, Barbora Morongová a hostia. Hrá ĽH Michala Nogu. Súčasťou Tanečného domu bude “Cyklus Fidľovačka” - hudobný workshop nielen pre muzikantov, zameraný na štýlové hranie "pod nohy". Hudobný lektor - Michal Noga.
= Vstupná hala na 1. poschodí / ŠD Nitra / B. Slančíkovej 1 / 18:00


ŠTVRTOK 30. 3. 2017

• Kalendárne sviatky na Slovensku - vývinové tendencie v kontexte európskej kultúry.

= Prednáška renomovanej odborníčky, prof. PhDr. Viery Feglovej, CSc. (Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave), je venovaná pozoruhodnej sfére obyčajovej kultúry na Slovensku, uvedenej do širšej európskej perspektívy.
= Sieň Konštantína Filozofa / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00

• Predsudky a stereotypy v sociálnej psychológii: Čo o nich vieme a ako ich dokážeme zmierňovať? (Podujatie cyklu FF UKF - Interdisciplinárne dialógy)

= Prednáška Mgr. Barbary Lášticovej, PhD. (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave). "V prednáške budem vychádzať z najvplyvnejšej paradigmy vo výskume predsudkov v sociálnej psychológii, ktorá je založená na Allportovej kontaktnej hypotéze (Allport, 1954). V prvej časti ukážem, akým spôsobom sa posunulo konceptualizovanie predsudkov a možnosti ich merania za 63 rokov „po Allportovi“. V druhej časti ukážem, akým spôsobom psychológovia a psychologičky typicky pristupujú k zmierňovaniu predsudkov. V tretej časti predstavím niekoľko našich aktuálnych výskumov, ktoré sa zameriavajú na vzťah medzi priamym či nepriamym kontaktom a predsudkami, predovšetkým voči Rómom. Na záver budem uvažovať o tom, aká je úloha školy v procese zmierňovania predsudkov.
= Akropola FF / Hodžova 1 / 14:45

• Ozveny Antropofestu 2017

= Po-festivalová filmová projekcia výberu snímok z 8. ročníka Medzinárodného festivalu filmov s antropologickou tematikou Antropofest, ktorý v Prahe (Česká republika) každoročne organizuje rovnomenné občianske združenie. FILMY (všetky s českými titulkami):
---- BETWEEN ISLAM AND SACRED FOREST (Nemecko – USA, 2016, 52 min., réžia: M. Gruber, F. Seidel)
---- BRITISH BORN CHINESE (Veľká Británia, 2015, 47 min., réžia: A. Lawrence)
---- GURUMBÉ. AFRO-ANDALUSIAN MEMORIES (Španielsko, 2016, 72 min. réžia: M. Á. Rosales).
= Fotogaléria Trafačka / Janka Kráľa 65 / 17:00 - 20:00

• Rómska tanečná kultúra na Horehroní

= Prednáška a multimediálna prezentácia výsledkov rozsiahleho výskumu J. Ambrózovej (OZ Tradana) a A. Krausovej, zameraného na rómske tradičné a moderné tance 4 horehronských obcí. Po nej bude nasledovať škola tanca pod vedením P. Hrabovského a M. Hrabovskej (čardáš zo Šumiaca) a autentických rómskych tanečníkov zo Šumiaca a Telgártu (moderné rom-popové tance) za sprievodu ľud. hudby Pokošovcov zo Šumiaca.
= Miestnosť B-106 / ŠD Nitra / B. Slančíkovej 1 / 18:00 - 22:00


PIATOK 31. 3. 2017

• Príbehy nitránskej ulice – Komentovaná prechádzka mestom

= Aké príbehy ukrýva jedna z nitrianskych ulíc, ktorou možno každodenne prechádzame? Premýšľali ste niekedy, akú majú obytné domy, školy, úrady či obchodné domy architektonickú hodnotu? Aké umenie sa s nimi spája? S akými ľudskými príbehmi sú previazané? Príďte na našu komentovanú prechádzku jednou z mnohých ulíc Nitry a spolu s lektorom, spoluautorom najnovšej publikácie o nitrianskej architektúre 20. storočia – Mgr. Jurajom Novákom – objavte (ne)všedné príbehy a krásu architektonického kultúrneho dedičstva Nitry a umenia s ním spojeného. Spoznajte mesto, v ktorom žijete.
= Meeting point – Parkovisko na rohu Štúrovej ul. a Damborského ul. / Pri kruhovom objazde smerom k OC Galéria Mlyny / GPS súradnice: 48.309504, 18.075390 / 10:00

• Krajanské a umelecké centrum KALAB, alebo o Slovákoch a menšinách

= Vzťah väčšinového obyvateľstva k národnostným menšinám môže byť rôznorodý - niekedy dokonca problematický. Jedným z dôvodov je ten, že členov minority, ich kultúru a potreby dobre nepoznáme, nerozumieme im. Prostredníctvom prednášky a tvorivého workshopu o slovenských minoritách v zahraničí, ich dejinného príbehu a práv v domovských krajinách V. Dolinay rozanalyzuje situáciu menšín žijúcich na Slovensku.
= Krajské osvetové stredisko v Nitre / Fatranská 3 / 14:00


OSTAŇTE S NAMI V SPOJENÍ: www.ketno.ff.ukf.sk

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA JE VOĽNÝ (s 1 výnikou).

Finančne podporila: Poštová banka, a.s.
Jedno z čiastkových podujatí je realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2016 (KNM-1378/2016/1.4)

Za podporu a spoluprácu ďakujeme: Mestu Nitra, Nitrianskej Galérii, Fotogalérii TRAFAČKA, Antropofestu, občianskemu združeniu Tradana a Krajskému osvetovému stredisku v Nitre.

Miesto konania podujatia: Nitra, Nitranský kraj, Slovensko, Nitra
Dátum začiatku podujatia: 27. Marca 2017 10:00
Dátum ukončenia podujatia: 31. Marca 2017 16:00
Pravdepodobné súradnice: 48.3167N 18.0833E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Etnologické dni 2017

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia