Kam na výlet Myjava

Tipy na výlet Myjava

Mohyla je posledným miestom odpočinku generála Dr. Milana Rastislava Štefánika - vedca, vojaka, diplomata, kľúčovej osobností našich dejín a spolutvorcu našej novodobej štátnosti.
Autocamping Dubník sa nachádza v rekreačnej oblasti vodnej nádrže Dubník I., vzdialenej asi 2 km od mesta Stará Turá. 
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1993. Rozloha 409.100 m2. Ochrana najväčšieho zachovaného komplexu bielokarpatských zosuvových lúk a výberkových lesov masívu Žalostinej s bohatým výskytom vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Ide o rozsiahle zosuvové pásmo na prameniskách potoka.Vedie tu náúčný chodník k prírodnej pamitke Žalostiná.    
Kamenica, Brestovec
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha 28.285 m2. Ochrana trávnatých porastov vrbovčianskych lúk s hojným výskytom vzácnej flóry. Predstavuje posledné zvyšky pôvodných lúčnych spoločenstiev, ktoré neboli zasiahnuté procesmi intenzifikácie poľnohospodárskej výroby. Tvorí cenné refúgium lúčnych vstavačovitých rastlín v nižších polohách flyša Bielych Karpát. 
Letné kúpalisko, Brezová pod Bradlom
Malejov, Vrbovce
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha  8.241m2. Ochrana nehnojených a suchých lúk s výskytom vzácnej flóry. Územie vyhlásené na ochranu fragmentov bielokarpatských lúk s cennými populáciami Orchis ustulata a Dactylorhiza incarnata. Výskyt ohrozených rastlinných druhov z čeľade Orchidaceae indikuje možný výskyt ohrozených taxónov hmyzu a malakofauny v chránenom území. 
Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod BradlomDušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 - 21. 12. 1947), najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry. Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je jedinou stálou expozíciou na Slovensku venovanou tomuto architektovi.Jurkovičove diela v rodnom podbradliansko-podjavorinskom kraji sú sústredené na území Brezovej pod Bradlom vrátane jeho vrcholného diela, Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Do rodného kraja sa Jurkovič symbolicky vrátil v novembri 1948, odkedy je...
Ranč Narisa, Jablonka
Rudník, Rudník
Štefanová, Vrbovce
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha 54.759 m2. Územie predstavuje jeden z dvoch posledných zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených druhov rastlín, vrátane čeľade vstavačovitých. Lúky boli v minulosti preslávené floristickým bohatstvom. Je refúgiom ohrozených druhov rastlín v západnej časti Bielych Karpát, ale tiež ukážkou spoločenstiev vznikajúcich na zosuvoch. Územie dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, kultúrneho a ochrany genofondu. Vedie tu náučný chodník do Bučkovej jamy a na Žalostinú.
Vodná nádrž Stará Myjava . Miesto vhodné na kúpanie (Bazény, kúpaliská, vodné plochy). Prevádzkovateľ, informácia o bazénoch, kvalita vody: Zobraz detail kúpaliska
Žalostiná, Vrbovce
Prírodná pamiatka, územie európskeho významu a súčasť sústavy NATURA 2000. Prírodná pamiatka   vyhlásená v roku 1994. Rozloha 21.199 m2. Územie predstavuje jedno z mála zachovaných  zosuvných pramenísk v západnej časti Bielych Karpát. Pramenná mokraď je v zosuvnej jame s veľkou pestrosťou biotopov na malej ploche s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Vedie tu náučný chodník.  
Vyhliadka, Podkylava