Kam na výlet Senica

Tipy na výlet Senica

Gazarka, Šaštín - Stráže
Je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta Senica. Nachádza sa na námestí, južne od rímskokatolíckeho farského kostola. Kaplnka je gotická, jednopriestorová stavba zo začiatku 15. storočia s polygonálnym uzáverom a jednoduchou barokizovanou fasádou. Z počiatočného stavebného obdobia sa dodnes  zachoval lomený gotický portál, dva zamurované obloky a časť nadzemného kamenného muriva, ako aj fragment stĺpu s maskou. V polovici 17. storočia bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami, v polovici 18. storočia boli pri oltári vybudované barokové arkádovité sedílie. Pod kaplnkou existuje krypta s valenou klenbou. Kaplnka bola pravdepodobne pohrebnou kaplnkou a krypta slúžila...
Gotický kostol Navštívenia Panny Márie , tzv. starý kostol stojí na cintoríne. Postavený v roku 1339 a zrenovovaný v roku 1777.Vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu sa kostol zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Kedysi však bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Po vybudovaní nového kostola začal slúžiť, a dodnes slúži ako pohrebná kaplnka.
Hrad Dobrá Voda, Dobrá Voda
Dobrá Voda je zrúcanina gotického hradu ležiaca v strednej časti pohoria Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda v okrese Trnava v Trnavskom kraji. Leží vo výške 320 m n. m. a zaberá plochu 8 467 m². Je súčasťou územia prírodnej rezervácie Slopy.
Ostrý Kameň je zrúcanina hradu vo výške 576 m n. m. pri obci Buková v okrese Trnava na strmom ostrohu Zárub, najvyššieho vrchu Malých Karpát. Bol to pohraničný hrad postavený na ochranu Českej cesty v 13. storočí. Po poškodení za Rákociho povstania sa hrad zmenil na ruiny.
Kaplnka baroková stavba, ktorú dal postaviť v roku 1668 Imrich Czobor.
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha 28.285 m2. Ochrana trávnatých porastov vrbovčianskych lúk s hojným výskytom vzácnej flóry. Predstavuje posledné zvyšky pôvodných lúčnych spoločenstiev, ktoré neboli zasiahnuté procesmi intenzifikácie poľnohospodárskej výroby. Tvorí cenné refúgium lúčnych vstavačovitých rastlín v nižších polohách flyša Bielych Karpát. 
Kunovská vodná nádrž sa nachádza v mestskej časti Kunov a je prímestskou rekreačnou oblasťou, od mesta vzdialenou 5 km. Celková plocha vodnej nádrže je 65 ha. Okolo priehrady sú trávnaté plochy a piesková pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov s možnosťou zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka. Rekreačná oblasť je vybavená veľkým parkoviskom, prezliekarňami, sociálnymi zariadeniami, lodenicou, športovým areálom s požičovňou športových...
Malejov, Vrbovce
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha  8.241m2. Ochrana nehnojených a suchých lúk s výskytom vzácnej flóry. Územie vyhlásené na ochranu fragmentov bielokarpatských lúk s cennými populáciami Orchis ustulata a Dactylorhiza incarnata. Výskyt ohrozených rastlinných druhov z čeľade Orchidaceae indikuje možný výskyt ohrozených taxónov hmyzu a malakofauny v chránenom území. 
Neskorobarokový kaštieľ – Záhorská galéria Jána Mudrocha
Novogotický kostol sv. Michala Archanjela je z roku 1899. Vybudovaný je v strede dediny, dovtedy na tomto mieste bolo jazero. K jeho vybudovaniu viedla hlavne nedostatočná veľkosť starého, ale aj zákaz pochovávania okolo kostolov. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy bol vymaľovaný.
Penati Golf Resort, Šajdíkove Humence
Penati Golf Resort je na Slovensku ojedinelý projekt, ktorý pribudol na mape špičkových golfových rezortov v strednej Európe. Vyrástol na Záhorí, pri meste Senica, uprostred borovicových lesov, na pôde posiatej bielymi piesočnými dunami. Prvý areál u nás, ktorý svojou neobvyklou rozlohou na ploche 217 hektárov a vlastnosťami splní očakávania širokého spektra golfistov a golfových priaznivcov. Investícia do realizácie celého projektu dosiahne 20 miliónov Eur.
Pôvodne evanjelický kostol dal v roku 1631 postaviť Ľudovít Nyáry, majiteľ hradu Branč a jeho správneho územia. Bol postavený na mieste staršieho katolíckeho kostola. Kostol predstavuje trojloďovú stavbu, na východe po celej šírke uzatvorenú. Ranobarokový hlavný oltár z polovice 17.storočia  je zasvätený Panne Márii. Ústredným kompozičným a myšlienkovým bodom celého oltára je hlavný oltárny obraz, olejomaľba na plátne od neznámeho barokového autora, zobrazujúci Immaculatu, Bočný oltár svätej Anny pochádza z konca 17. storočia. Za pozornosť stojí neskorobaroková drevená polychrómovaná kazateľnica z druhej polovici 18. Storočia, ktorej  parapet rečnišťa zdobia...
Posledná dochovaná technická pamiatka v meste Senica. Vďaka práci dobrovoľníkov sa mlyn podarilo zachrániť aj spolu s jeho technickým zázemím. Predstavuje  technickú pamiatku valcového mlyna zo 40.rokov minulého storočia a technickým zázemím zo začiatku 20.storočia.Trojpodlažný mlyn ponúka nádhernú atmosféru starých zašlých remeselných čias. V jeho interiéry je umiestnená stála expozícia  „ Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice“  a „ História Čáčova“ . 
V lete poskytuje príjemné kúpanie a využíva sa aj na rybárčenie. V okolí je množstvo chát. Najbližším mestom je 20 kilometrov vzdialená Senica.
Obecná zvonica bola postavená v roku 1860, krátko nato k nej pristavili márnicu. Zvonením sa oznamoval čas, úmrtie, požiar a zvolávali sa občania pri výnimočných udalostiach. Márnica pôvodne slúžila na uskladnenie hrobárovho náradia. Vystavené tu bývali i mŕtvoly osôb, ktoré  neboli z Kunova ,ale náhodou v obci zomreli. 
V meste Senica sa nachádzajú dva židovské cintoríny. Menší a starší má pomníky z 18. storočia a upúta aj vďaka umelému pahorku s unikátnym kruhovým pôdorysom, na ktorom stojí.  Má podobu múrom ohradeného vyššieho kopca, na ktorom sa nachádza viacero zachovaných kamenných náhrobníkov, vyhotovených v barokovom a klasicistickom slohu so symbolmi a nápismi v hebrejskom, slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku. Nachádza sa v časti Sotina.