Kozmikomiks

Podujatie Bratislava

Kozmikomiks

KOZMIKOMIKS

9. 6. - 15. 7. 2017

Kurátorka | Curator: Lucia Gregorová Stach

Prezentovaní autori | Works by:
Claudiu Cobilanschi, András Cséfalvay, Pavlína Fichta Čierna, Stano Filko, Martin Lang, Juraj Meliš, Lucie Mičíková, Rudolf Sikora, Pavel Sterec, Martin Špirec, Miloslav Topinka, Jana Želibská

S príspevkom | With contribution:
Jan Ballx, Kristian Lukić

Vernisáž | Opening: 9. 6. 2017, 18.00

Otvorené | Open: streda – sobota, 14:00 – 19:00 | Wednesday – Saturday, 2-7 pm
Adresa | Venue: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Kozmikomiks prezentuje myšlienky, príbehy a nové mýty. Súčasní umelci rozkrývajú ich vlákna v neukončenom procese výskumu, alebo ich za pomoci filozofie vedy, antropológie, ale aj para- a pseudo-vedeckých teórií a populárnej literatúry sami eklekticky vytvárajú. Konceptuálne umenie a súčasná poézia objavujú stále nové možnosti využitia informácií z vedy a techniky ako materiál pre divergentné poetické a filozofické úvahy. Reflektujú pritom myslenie súčasného človeka nachádzajúceho sa v situácii post-faktickej a post-internetovej doby.

Spoločnou platformou je téma Kozmu ako usporiadanej totality bytia, ktorá je opakom a protiváhou Chaosu. Výstava ponúka interpretáciu vzťahu umelca k exaktným prírodným vedám a technologickému vývoju s dôrazom na prácu s materiálom, pretože tá svojou subjektívnosťou vyvažuje a zároveň spochybňuje objektivitu vedeckého skúmania. Kozmos ako prepojenie vizuálneho umenia a vedy je konštruktom intelektu, no zároveň poskytuje bohaté možnosti individuálneho spirituálneho prežívania.

Predstavené autorské skúmania a gestá od 80. rokov po súčasnosť nie sú preto prvoplánovou oslavou kozmických výdobytkov ľudstva, ale prehliadkou konštruktov vlastných univerz vytvorených podľa individuálnych kozmológií. Namiesto eufórie z budúcnosti vyžarujú skôr melanchóliu a nostalgiu nenaplnenej - nenaplniteľnej - túžby. Cez osobné skúmania všehomíra, ktoré majú privátny až intímny charakter, presakujú odkazy k politickým témam, ekológii a etike ako kľúčovým otázkam budúcnosti planéty a ľudstva. Oblasť sci-fi slúži často ako katalyzátor medzi umením a vedou, pretože poskytuje nielen futurologické idey, ale aj množstvo kritických nástrojov na spracovanie žitej reality. Diela založené na výsostne vizuálnom účinku pracujú s témou úniku z úzkosti bytia v známom časopriestore a navzájom zrkadlia vedecké a umelecké motívy ako psychologické javy.

Autorov a autorky tohto výberu spája predstava vesmíru ako mentálneho priestoru a stavu, nie ako reálneho miesta. Svoj názov si výstava prepožičiava z knihy Itala Calvina „Cosmicomics“, ktorú napísal medzi rokmi 1963–1968 na vrchole Studenej vojny, uprostred „space race“. V sérii mikropríbehov o kozme ponúkol vlastný poetický variant sci-fi ako fantastickej alternatívy k realizmu, rozmachu médií a informácií v každodennom živote.

Kozmos ako takmer výhradne mužská téma neoavantgardy je na výstave obohatený o diela z perspektívy ženského pohľadu. Medzinárodná výstava Kozmikomiks tak ponúka diela autoriek a autorov troch generácií - neoavantgardy, strednej generácie, ako aj mladé progresívne umelkyne a umelcov.


* * *

Kozmikomiks presents ideas, stories and new myths. Contemporary artists reveal threads in the unfinished process of research or eclectically create them themselves with the help of philosophy of science, anthropology, as well as para and pseudo-scientific theories and popular literature. Conceptual art and contemporary poetry discover new possibilities on how to use information from science and technology as material for divergent poetic and philosophical deliberations. They also reflect the thinking of contemporary people who find themselves in a post-factual and post-internet world.

The common platform is the theme of Cosmos as the organized totality of existence which is the opposite and antithesis to Chaos. This exhibition offers an interpretation of the relationship of artists to exact natural sciences and technological development with an emphasis on working with material, because its subjectivity counterbalances and at the same time questions the objectivity of scientific research. Cosmos as a combination of visual art and science is a construct of the intellect, but at the same time it provides abundant possibilities for individual spiritual experiences.

The featured artists´ research and gestures from the 1980s up to the present are therefore no superficial celebration of cosmic achievements of mankind, but an exhibition of the constructs of their own universes created according to individual cosmologies. Instead of euphoria for the future they radiate the melancholy and nostalgia of unfulfilled – unfulfillable – desire. References to political subjects, ecology and ethics as the key questions of the future of our Planet and mankind ooze through personal research of the universe, which are of a private up to intimate nature. Sci-fi frequently serves as the catalyst between art and science, because in addition to providing futurological ideas, it also offers many critical instruments for processing the lived reality. The works based on strictly visual effects deal with the theme of escape from existential anxiety in known spacetime and mirror scientific and artistic motifs as psychological phenomena.

The artists in the exhibition are all connected by the idea of the universe as a mental space and state, not an actual place. The exhibition borrowed its name from Italo Calvino’s book Cosmicomics which he wrote between 1963 and 1968 at the height of the Cold War and in the middle of the space race. His series of micro-stories on cosmos offer his own poetic variant of sci-fi as a fantastic alternative to realism, the media boom and information in everyday life.

The cosmos, an almost exclusively male subject of the Neo-avant-garde, is enriched at this exhibition by works from the women’s perspective. The international Kozmikomiks exhibition thus offers the artwork of artists of three generations - the Neo-avant-garde, the middle generation, as well as young and progressive artists.


* * *

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Projekt tiež vznikol s podporou Rumunského kultúrneho inštitútu v Prahe.
*
ERSTE Foundation is main partner of tranzit.
This project has been supported using public funds provided by Slovak Arts Council.
The project has been also supported by Romanian Cultural Institute in Prague.

Miesto konania podujatia: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 9. Júna 2017 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 9. Júna 2017 21:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1579N 17.1139E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Kozmikomiks

Fotografie
Podobné podujatia
3D EXPO Bratislava 2019
Overené podujatie3D EXPO Bratislava 2019
Vodárenské múzeum BVS, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieFOTO Slovakia 2019
Stará tržnica, Bratislava
FOTO SLOVAKIA 2019
Overené podujatieFOTO SLOVAKIA 2019
Stará tržnica, Bratislava