Projektový manažment

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina:
• manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov
• všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení

Cieľ:
• zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy

 

Obsahová náplň:

• prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu,
• životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
• rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručnosti manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
• plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
• implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), záverečná správa


Cena:
199 €

Kontakt:
Mgr. Barbora Kontrišová
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk


Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/projektovy-manazment/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania
Fotografie
Podobné podujatia