Sebavnem

Podujatie Detva

Sebavnem
Pridať do môjho kalendára
Výstavy a veľtrhy
Web organizátora:
arteska.org/
Ďalšie podujatia v meste Detva
Podrobnejšie informácie: info@arteska.org

Výstava Sebavnem je výstava fotografií veľmi talentovanej fotografky Márie Shakhnazar. Mladá fotografka sa narodila v Moskve, avšak od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. V tomto období ukončila štvorročné štúdium na Škole dizajnu v Bratislave.

Výstava Sebevnem je pre veľký záujem predĺžená do 17.10.2019

Výstava Sebavnem je bezpochyby najemocionálnejšia výstava, ktorú Dom umenia Arteska od svojho vzniku vo svojich priestoroch mal, aj napriek všetkým kvalitným doterajším výstavám. Autorka sa vo svojom diele zameriava na ženy, ktoré sa pod vplyvom doby a prezentovaných ideálov krásy a umelej dokonalosti nechávajú týmto fenoménom ovplyvniť a hľadajú spôsob ako sa tomuto ideálu priblížiť. Na základe vlastnej skúsenosti sa autorka rozhodla vytvoriť zbierku fotografií Sebavnem, ktorá je spoveďou žien a ich vyjadrením sa ku sebe samej. Výstava obsahuje 25 žien, ktoré autorka nafotila a následne dala ženám fotografie, aby ich sami akýmkoľvek spôsobom upravili. Každá upravená fotografia je zároveň doplnená vyjadrením fotografovanej ženy, kde opisuje dôvody svojej úpravy a odhaľuje tak divákovi svoje vnímanie seba, svoje vnútorné pocity, dôvody svojej spokojnosti, či nespokojnosti so sebou samou.

Pôvodným zámerom bolo poskytnúť návštevníkom možnosť byť ďalšou súčasťou tejto výstavy, kde by sa mali možnosť nechať nafotiť a rovnakým spôsobom vstúpiť do svojej fotografie priamo počas návštevy, avšak dospeli sme k názoru, že by takéto vstupy boli pre krátkosť času povrchné a narušili by terajšiu emočnú silu výstavy, tak sme od tohoto zámeru upustili. Výstava tak zostáva skutočnou vnútornou spoveďou, kde návštevníci nájdu veľakrát samého seba.

Určite výstavu nepremeškajte, v Dome umenia Arteska je vystavená do 18. augusta.

The exhibition Sebavnem is an exhibition of photographs by very talented photographer Maria Shakhnazar. A young photographer was born in Moscow, but has lived in Bratislava since she was four. During this period she completed a four-year study at the School of Design in Bratislava.

The Sebavn exhibition is undoubtedly the most emotional exhibition that Arteska House has had since its inception, despite all the high-quality exhibitions to date. In her work, the author focuses on women who, under the influence of the time and the presented ideals of beauty and artificial perfection, let themselves be influenced by this phenomenon and look for ways to approach this ideal. Based on her own experience, the author decided to create a collection of photographs by Sebavn, which is a women’s confession and their expression to themselves. The exhibition contains 25 women, who were shot by the author and then gave the women photos to adjust them in any way. At the same time, each modified photograph is supplemented by the expression of the photographed woman, where she describes the reasons for her modification and thus reveals to the viewer her perception of herself, her inner feelings, the reasons for her satisfaction or dissatisfaction with herself.

The original intention was to give visitors the opportunity to be another part of this exhibition, where they could take pictures and enter their photos in the same way during the visit, but we came to the conclusion that such inputs would be superficial for a short time and would disrupt the present emotional the strength of the exhibition, so we abandoned this intention. Thus, the exhibition remains a true inner confusion, where visitors often find themselves.

Certainly do not miss the exhibition, the Arteska House of Art is exhibited until August 18th.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Dom umenia Arteska
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.