Podujatia, akcie Veľké Chlievany

Adresa - Obecný úrad
80
956 55 Veľké Chlievany
Kontakty
Telefón: 038 760 23 86
Mobil: 0903 399 049
E-mail: obecchlievanyslovanet.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 01.08.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Bánovce nad Bebravou nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Veľké Chlievany
História podujatí
Územie Obce Veľké Chlievany bolo osídlené približne od 9. – 10. 
storočia. Prvá písomná zmienka však pochádza až z roku 1276, z čias 
vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. Názov obce je doložený z roku 1276 
ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z roku 1398 ako 
Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 
Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 
1864 Nagy Helvenyi a z roku 1919 Veľké Chlievany. Predtým, ako sa obec 
stala majetkom trenčianskeho panstva, patrila do vlastníctva 
Zoborského kláštora. Po smrti Matúša Čaká Trenčianského sa časť 
katastra dostáva do rúk cirkevných inštitúcií, menšiu časť vlastnili 
drobní zemania zo susedných dedín.

V tomto roku 2016 - 740. výročie prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany


Vymedzenie územia
Obec Veľké Chlievany leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej 
pahorkatiny na pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. 
Administratívne je začlenená do okresu Bánovce nad Bebravou v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 
3,5 km juhozápadným smerom. Z hľadiska hierarchizácie sídiel podľa 
nového územno-správneho členenia Slovenska (KURS 2001) je Obec Veľké 
Chlievany charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v malo urbanizovanom 
vidieckom priestore, nachádzajúca sa v záujmovom území ťažiska 
osídlenia tretej úrovne – okresného mesta Bánovce n/B a 
hornonitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centra 
osídlenia Bánovce n/B, Partizánske, Prievidza, Handlová, Žiar nad 
Hronom, resp. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa spájajúcej 
centra osídlenia Trenčín/Bánovce n/B – Topoľčany – Nitra – Nove Zámky 
– Komárno. V okolitej sídelnej štruktúre obce Veľké Chlievany dominuje 
okresné mesto Bánovce n/Bebravou. Hranice katastrálneho územia obce 
Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce n/Bebravou (jeho 
mestskej časti Biskupice) a obcí Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, 
Haláčovce, Veľké Držkovce a Dvorec. Obec je začlenená do Združenia 
obcí Bánovecko, ktoré vzniklo v roku 2003 (PHSR 2009-2013, 2009, s.8-9).


Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky 
kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj 
prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti 
danej obce. Je  prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej 
vyspelosti daného sídla a regiónu. Na uskutočňovanie kultúrnych 
aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Spoločenský a 
kultúrny život v obci zabezpečuje pri slávnostných príležitostiach 
obec,  poslanci OZ, ZO JDS Veľké Chlievany, DHZ Veľké Chlievany a 
občania obce.

- Fašiangy, Tvorivé dielne k Veľkej noci a k Vianociam - výzdoba 
námestia, ktoré bolo vybudované s finančnou podporou Programu obnovy 
dediny, Stavanie mája - 30. apríl, Slávnostné podujatia k výročiam 
osobností obce a obce, Deň matiek, Október úcta k starším, Príchod 
adventu s obecnou zabíjačkou a tvorivými dielňami k vianociam - 
adventné vence, výzdoba, Mikuláš, Spoznávanie vianočných tradícií u 
našich susedov EU - vianočné trhy, 24.12. Betlehemske svetlo z OcÚ, 
Batôžkový Silvester s vítaním Nového roka, Novoročný koncert v RKC 
kostole sv. Katríny Alexandrijskej

Kultúrne pamiatky
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej: Gotický jednoloďový kostol 
pochádza z 15. storočia. Jeho súčasťou je aj krypta. Kostol mal 
pôvodne  drevený chórus s päťregistrovým organom postavený Jurajom 
Pažickým z Rajca v r. 1806. V r. 1936 bol na Štedrý deň dovezený nový 
oltár, ktorý dal zhotoviť farár Jozef Turczyn v Novákoch. Na ňom 
dominuje socha Božského Srdca Ježišovho, ktorá je doplnená sochami sv. 
Františka, sv. Terézie z Lisieux a dvoch adorujúcich anjelov. V 20. 
st. prebehla rekonštrukcia gotickej veže, ktorá bola v katastrofálnom 
stave a v roku 1957 sa ju rozhodli nahradiť novou stojacou na rohu 
kostola.  Zároveň bol vytvorený priestor na nový chórus a organ


Cestovný ruch: Cez našu obec sa dostanete na  Haláčovskú priehradu, 
Kulháň pri Nemečkoch, Nemečky, Duchonku
- po hlavnej ceste v strede obce sa nachádza Park Juraja Palkoviča - 
prvého prekladateľa Biblie do bernolákovskej slovenčiny, podporovateľa 
Bernolákovcov a ostrihomského kanonika narodeného vo Veľkých 
Chlievanoch 28.4.1763 a pochovaného v Ostrihome v katedrále Baziliky - 
krypty.

Podujatia v obci Veľké Chlievany. Sekcia tradičné podujatia.

 

Furmanské preteky

 

Organizujete podujatia v obci Veľké Chlievany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Veľké Chlievany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1141, Obecná knižnica, č. 80, 038/7602386,