Žiarsky jarmok, Žiarsky festival vína - 3.ročník

Podujatie Žiar nad Hronom

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Dni mesta a obce, Jarmoky a trhy, Zvyky a tradície
Web podujatia:
www.ziarskyjarmok.sk/
Web organizátora:
www.ziarskyjarmok.sk/
Ďalšie podujatia v meste Žiar nad Hronom
Podrobnejšie informácie: Ján Žiak, č.t. +421 45 6787126, 6787139

Prihláška na jarmok je dostupná v priloženom súbore.

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

 

1.     kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),

2.     fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,

3.     čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,

4.     kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.

 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

 

1.     predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

·         čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

·         čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,

·         doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)

 

2.    predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:

·         čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,

·         čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

 

 

Predpredaj predajných miest pre stánky s občerstvením bude na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom od 12. – 16. septembra 2016 – kancelária č. 6 u p. Žiaka.

Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a  iným tovarom  bude v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom od 19. septembra 2016 do 20. septembra 2016, ďalšie dni na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom – kancelária č. 22, alebo na tel. čísle 045/6787139.

http://www.ziarskyjarmok.sk/


Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Mesto Žiar nad Hronom
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.