Kam na výlet: Turistické informačné centrum Modra - Modra

Šturova 59
48.335314 N 17.311634 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 0421336908329
Turistické a informačné centrum

TIC je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu (CR) osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre domácich a zahraničných turistov. Jeho poslaním je mapovanie atraktivít, produktov CR a podujatí, vytváranie komplexnej, stále aktuálnej ponuky CR v oblasti svojho pôsobenia.

 1. Základná štruktúra informácie, s ktorou TIC pracuje je: názov subjektu, adresa, telefón, fax,   email, web, v prípade podujatí aj žáner, dátum, miesto konania a vstupné.

 2. Základný rozsah informácií, ktoré TIC poskytuje bezplatne:

 2.1. Turistické informácie v oblasti pôsobenia TIC:
2.1.1 Prírodný potenciál - horstvo, vodstvo, chránené územia (národné parky, prírodné   rezervácie, chránené areály, prírodné pamiatky, prírodné výtvory), fauna, flóra.      

 2.1.2 Kultúrno-historický a folklórny potenciál, národné kultúrne pamiatky, mestské pamiatkové rezervácie, rezervácie ľudovej architektúry, sakrálne pamiatky.
 
2.1.3 Pobytová, voľnočasová a produktová ponuka v oblasti pôsobenia TIC:
            
• Ubytovacie zariadenia
             • Stravovacie zariadenia
             • Zariadenia pre wellness a relax
             • Športové zariadenia
             • Kultúrno-spoločenské zariadenia: múzeá, galérie, knižnice, kiná, divadlá, výstavné siene, atď.

 2.2 Informácie o službách v oblasti pôsobenia TIC-obchody, služby, banky, zmenárne
dopravná orientácia v meste i mimo neho, optimálne cestovné spojenia a trasy,
osobné dopravné horské zariadenia.
 
2.3 Prehľad dôležitých inštitúcií a zariadení - inštitúcie štátnej a verejnej správy,
zdravotnícke zariadenia, zastupiteľské úrady SR v zahraničí a zastupiteľské úrady
iných štátov v SR, atď.

2.4 Prehľad o aktuálnych kultúrnych, spoločenských, športových, a obchodných
podujatiach v oblasti pôsobenia TIC: kultúrne a športové akcie, kongresy,
veľtrhy, výstavy, jarmoky, náboženské púte, folklórne slávnosti, mestské oslavy

3. TIC sa nachádza v centre mesta (obce), alebo na mieste, kde je v meste (obci) najväčšia koncentrácia návštevníkov. Je viditeľne označené symbolom i a plným názvom TIC, má zverejnenú otváraciu dobu prevádzky v slovenskom a anglickom jazyku a zodpovedného vedúceho. TIC musí spĺňať podmienky verejnej prevádzky podľa Živnostenského zákona – Zákon 455/1991 Zb.

4. TIC musí byť otvorené minimálne 5 dní v týždni a minimálne 30 hodín týždenne. TIC musí zamestnávať minimálne 2 pracovníkov, z toho 1 musí byť v trvalom pracovnom pomere, pracovníci ovládajú min. 1 svetový jazyk – angličtinu.

5. Ponuka TIC obsahuje základný bezplatný propagačný materiál o danej oblasti - o mieste alebo meste (obci) so základnou ponukou CR + orientačnú mapu. V TIC sú k dispozícii k nahliadnutiu, resp. na predaj turistické mapy okolia, mapa SR a iné turistické informačné materiály.

6. Vybavenie a zázemie TIC musí umožňovať pracovníkom priestor na kvalitné poskytovanie a spracovávanie informácií a TIC musí byť vybavené minimálne informačným pultom/konzultačným miestom s PC a internetom, tlačiarňou a telefónnou linkou.

7. Minimálne materiálno-technické vybavenie TIC je: PC, kancelársky software (MS OFFICE, openoffice...), internetové pripojenie, telefónna linka, tlačiareň.

8. TIC má vytvorenú vlastnú informačnú databázu v elektronickej podobe – v on line verzii v rámci svojej webstránky alebo v off line verzii, ktoré preukázateľne aktualizuje.

9. TIC má vyčleneného pracovníka na správu obsahu informácie, poprípade túto činnosť zastrešuje v rámci kumulovanej funkcie.

10. TIC má zabezpečený navigačný informačný systém k svojej prevádzke - na hlavných prístupových trasách do miesta jeho pôsobnosti sú umiestnené smerovníky a informačné tabule navádzajúce turistov a návštevníkov smerom k TIC.

 

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet