Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus: Večerná diskusia

Podujatie Bratislava

Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus: Večerná diskusia

Srdečne pozývame na diskusné podujatie, na ktorom sa bude z feministickej perspektívy hovoriť o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. Príďte diskutovať o prenikaní neoliberálnych princípov do rôznych vrstiev spoločenského života na Slovensku a v Maďarsku s editorkou a spoluautorkami publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe (Friedrich Ebert Stiftung 2016).

Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli v krajinách strednej a východnej Európy výraznú zmenu politického režimu. S presadzovaním demokratických hodnôt sa začali etablovať aj princípy neoliberalizmu založené predovšetkým na ekonomickej efektivite, logike voľného trhu či predstave slobodného podnikavého jednotlivca. Ako tieto zmeny ovplyvnili pozíciu žien a mužov z rôznych spoločenských tried? Prispela demokratizácia k väčšej sociálnej spravodlivosti alebo, naopak, prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi či medzi ženami pochádzajúcimi z rôznych sociálnych prostredí, geopolitických lokalít, rôznej rasy, etnicity alebo národnosti? Akú pozíciu a úlohu zastávali v krajinách strednej a východnej Európy feministické hnutia a akú víziu sociálnej spravodlivosti ponúkajú a presadzujú?

O týchto a ďalších témach budú hovoriť spoluautorky novej publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe Andrea Czerván, Anikó Gregor, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová a editorka publikácie Eszter Kováts.

PROGRAM (18.00 – 20.00)

Privítanie: Zuzana Strapatá a Barbara Tiefenbacher (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava)

O publikácii Solidarity in Struggle: Eszter Kováts (Friedrich Ebert Stiftung Budapešť)

Feministická kritika neoliberalizmu: Anikó Gregor (Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Katedra metodológie sociálneho výskumu)

Feminizmus a neoliberalizmus v kontexte Slovenska: Ľubica Kobová (Karlova univerzita v Prahe, Katedra rodových štúdií) a Alexandra Ostertágová (ASPEKT)

Rod a deľba práce v rurálnych oblastiach Maďarska v dobe neoliberalizmu: Andrea Czerván (absolventka Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, Katedra rodových štúdií)

Moderuje Jana Cviková (ASPEKT)

Po 20.00 budeme v diskusii pokračovať pri čaši vína. Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku. Tlmočenie do oboch jazykov bude zabezpečené.

Organizuje Friedrich Ebert Stiftung Bratislava v spolupráci s organizáciou ASPEKT.

------------------------------------------------------------------------------------------
Feminizmus, demokrácia és neoliberalizmus: Esti beszélgetés

Ezennel szeretettel meghívjuk arra a rendezvényre, amely során feminista szemszögből beszélgetünk a feminizmus és neoliberalizmus kapcsolatáról Közép-Kelet-Európa országaiban. Fogadja el meghívásunkat, és jöjjön el egy beszélgetésre a Feminist Struggle (Friedrich Ebert Stiftung 2016) szerkesztőjével és társszerzőnőivel a neoliberális elvek beszivárgásáról Szlovákia és Magyarország társadalmi életének különböző rétegeibe.

Az 1989-es forradalom eseményei a politikai rendszer változását eredményezték Közép-Kelet-Európa országaiban. A demokratikus értékek előtérbe helyezésével a főleg gazdasági hatékonyságon, a szabad piac logikáján vagy a szabad vállalkozó egyén elképzelésén alapuló neoliberalizmus elvei is elkezdtek előtérbe helyeződni. Milyen hatással voltak ezek a változások a különböző társadalmi osztályokat képviselő nők és férfiak pozíciójára? Hozzájárult-e a demokratizáció a nagyobb szociális méltányossághoz vagy épp ellenkezőleg, tovább mélyítette a nők és férfiak közötti vagy különböző szociális környezetből, geopolitikai térségből jövő, különböző fajú, etnicitású vagy nemzetiségű nők közötti egyenlőtlenségeket? Milyen volt a feminista mozgalmak pozíciója és feladatai Közép-Kelet-Európa országaiban, és a méltányosság milyen vízióját kínálják és próbálják átültetni?

Ezekről és más témákról beszélgetnek az új kiadvány Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe társszerzőnői: Czerván Andrea, Gregor Anikó, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová és a kiadvány szerkesztője Kováts Eszter.

PROGRAM (18.00 – 20.00)

Köszöntő: Zuzana Strapatá és Barbara Tiefenbacher (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava)

A Solidarity in Struggle kiadványról: Kováts Eszter (Friedrich Ebert Stiftung Budapest)

A neoliberalizmus feminista kritikái: Gregor Anikó (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék)

Feminizmus és neoliberalizmus Szlovákia kontextusában: Ľubica Kobová (Károly Egyetem, Prága, Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszék) és Alexandra Ostertágová (ASPEKT)

Nemek és munkamegosztás Magyarország vidéki területein a neoliberalizmus idején: Czerván Andrea (Közép-európai Egyetem diplomása, Budapest, Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszék)

Moderál Jana Cviková (ASPEKT)

20.00 után kötetlen beszélgetésre hívjuk meg a kedves jelenlévőket egy pohár bor mellett. Örömmel várjuk találkozásunkat.

A rendezvény nyelve szlovák és magyar. Tolmácsolás mindkét nyelvre biztosított.

A rendezvény a Friedrich Ebert Stiftung Bratislava és az ASPEKT szervezet közreműködésében jött létre.

Miesto konania podujatia: Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 15. Novembra 2016 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 15. Novembra 2016 20:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1482N 17.1063E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus: Večerná diskusia

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Budovanie vlastnej značky
Overené podujatieBudovanie vlastnej značky
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Projektový manažment
Overené podujatieProjektový manažment
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Kritické myslenie
Overené podujatieKritické myslenie
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Rozvoj lektorských zručností
Overené podujatieRozvoj lektorských zručností
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava