Klubová výstava hrubosrstých stavačov

Podujatie Nitra

Klubová výstava hrubosrstých stavačov

Zoznam rozhodcov :
Viera Vítková - Slovenský hrubosrstý stavač
Vladimír Piskay (Slovenská republika) - Deutsch Drahthaariger Vorstehhund, Pudelpointer, Český Fousek
Juliana Ptáčková (Slovenská republika) - Weimaraner
Petr Buba (Česká republika) - Bracco italiano, Braque d ́Auvergne, Braque Saint-Germain, Deutsch Langhaariger
Vorstehhund, Drentsche Patrijshond, Epagneul Breton, Epagneul français, Grosser Münsterländer
Vorstehhund, Kleiner Münsterländer, Perdigueiro Português, Spinone italiano a ostatné nemenované
plemená VII. skupiny FCI
Jozef Pál (Slovenská republika) - Drótszőrű Magyar vizsla, Rövidszőrű Magyar vizsla
Susan Stone Amport (Švajčiarsko) - English Pointer, English setter, Gordon Setter, Irish Red and White Setter, Irish Red
Setter
Marián Korič (Slovenská republika) - Deutsch Kurzhaariger Vorstehhund
Zmena rozhodcov vyhradená.

Tituly a čakateľstvá :
CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej,
pracovnej alebo šampiónov
Res. CAC SR - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov
Klubový víťaz – udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach strednej,
otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, udelenie titulu Klubový víťaz jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice
príslušného chovateľského klubu
Klubový víťaz mladých - udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých,
udelenie titulu Klubový víťaz mladých jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského
klubu
Klubový víťaz veteránov - udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede
veteránov, udelenie titulu Klubový víťaz veteránov jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného
chovateľského klubu
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes
a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Klubový víťaz
a veterán s ocenením výborný 1
(v prípade, ak smernice klubu podmieňujú udelenie Klubového víťaza členstvom v klube, o titul BOB nastupuje aj jedinec
s ocenením CAC, ktorý o titul Klubový víťaz nenastúpili z dôvodu, že majiteľ nie je členom príslušného klubu)
Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) - do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením
CAJC, Klubový víťaz a veterán s ocenením výborný 1
(v prípade, ak smernice klubu podmieňujú udelenie Klubového víťaza členstvom v klube, o titul BOS nastupuje aj jedinec
s ocenením CAC, ktorý o titul Klubový víťaz nenastúpili z dôvodu, že majiteľ nie je členom príslušného klubu)
Putovný pohár anglických stavačov – udeľuje sa najkrajšiemu anglickému stavačovi výstavy na obdobie jedného roka, do súťaže
nastupujú víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách English Pointer, English Setter, Gordon Setter, Irish Red and White
Setter, Irish Red Setter
Putovný pohár weimarských stavačov – udeľuje sa najkrajšiemu weimarskému stavačovi výstavy na obdobie jedného roka, do
súťaže nastupujú víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách Weimaraner
Najkrajší pracovný pes výstavy – do súťaže nastupujú všetci jedinci s ocenením CAC z triedy pracovnej (psy aj suky)
Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior)
Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB)

Súťaže :
Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa,
hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz. Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy
do 12,00 hodiny.
Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného
chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave
posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type,
farbe, kvalite a pod. Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 12,00 hodiny.
Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (posúdeného na výstave), a to v kategórii dieťa do 12 rokov
a dieťa nad 12 rokov. Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 12,00 hodiny.
Všeobecné ustanovenia :
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané
v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť
zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na
výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených
usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez
uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je
povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po
zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech
vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil
jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po
výstavisku je zakázané. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec!
Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, dáva svoj súhlas usporiadajúcim klubom (uvedených v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich
osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na
klubové výstavy stavačov“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa)
a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webových stránkach a v klubových spravodajoch
usporiadajúcich klubov.
Veterinárne podmienky
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde
minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.
Uzávierky a poplatky

1. uzávierka
16.01.2020

2. uzávierka
30.01.2020

3. uzávierka
11.02.2020

za 1. psa 25,- € /30,- € /35,- €
za každého ďalšieho psa 20,- € /25,- /€ 30,- €
trieda mladší dorast, dorast,

čestná a veteránov 15,- € 20,- € 25,- €
súťaže 5,- € 5,- € 5,- €

Prihlášky po termíne 3. uzávierky nebudú prijaté. Termín uzávierky prihlášok je zároveň aj termínom povinnosti uhradiť výstavný
poplatok k príslušnej uzávierke. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy (informácie) pre príjemcu.
Podanie prihlášky je záväzné! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! V prípade
neuhradenia výstavných poplatkov je prihláška neplatná. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do
tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa. Prihlášku je možné stornovať len do
termínu druhej uzávierky, za stornovanie prihlášok účtujeme storno poplatok vo výške 10 euro. Po termíne druhej
uzávierky už stornovanie nie je možné.
Prihlásiť psa do triedy pracovnej alebo šampiónov je možné len na základe pracovného certifikátu alebo dokladu o šampionáte.
Bankové spojenie:
Názov účtu: Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
IBAN: SK25 0200 0000 0013 2214 6357
SWIFT code / BIC: SUBA SKBX
Adresa banky: VUB Bratislava, a.s.; Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava
Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných
poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“
(ikona spinka) alebo poslať mailom na marian.konecny476@gmail.com .

Začiatok podujatia: 22. 2. 2020 9:00:00
Koniec podujatia: 22. 2. 2020 16:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Biela noc Bratislava 2020
Biela noc Bratislava 2020
Staré mesto, Bratislava
NESKRÝVANÁ LÁSKA vernisáž výstavy
NESKRÝVANÁ LÁSKA vernisáž výstavy
Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava
Ružinovský LEGOLAND
Ružinovský LEGOLAND
Cultus Ružinov, Bratislava