Majstrovstvá Slovenska v agility 2020

Podujatie Pezinok

Majstrovstvá Slovenska v agility 2020 / Slovak Championship 2020

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V AGILITY 2020!

POZOR: Vzhľadom na cestovateľské opatrenia proti COVID-19 sme boli nútení pristúpiť k zmene rozhodcu/ov

Rozhodca: Iveta Lukáčová (SK) a Roman Hajnala (SK)
Štartovné: 20€ / tím
Uzávierka: 20.9.2020
Kapacita: max. 200 tímov

PROGRAM

Sobota 26.9.2020
Open Agility Družstvá
Open Jumping Jednotlivci

Nedeľa 27.9.2020
Open Jumping Družstvá
Open Agility Jednotlivci

PODMIENKY ÚČASTI

Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy (aj zahraničné) s platným výkonnostným zošitom. Tímy musia mať splnenú čistú skúšku A1 alebo štart bez diskvalifikácie v kategórii A2 v čase od 09.09.2019 do termínu uzávierky. Tímy A3 štartujú automaticky. Družstvá sú štvorčlenné v každej veľkostnej kategórii, počítajú sa traja najlepší.

VYHODNOTENIE / ZADÁVANIE TITULOV

Vyhodnocované budú jednotlivé behy, súčet OA+OJ v družstvách aj jednotlivcoch a súčet MSR v jednotlivcoch. Na MSR budú vyhodnotení prví traja Víťazi súčtov behov družstiev a jednotlivcov. V tejto súťaži budú započítané aj výsledky tímov bez preukazu pôvodu. Víťazi budú vyhodnotení zvlášť v každej výškovej kategórii.

Titul Majster Slovenska v agility získava najvyššie umiestnený tím v súčte behov Open Agility a Open Jumping, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
- je členom klubu zastrešenom v ASKA
- má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov – v čase konania Majstrovstiev Slovenska v agility
- pes má platný preukaz o pôvode
Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility a 2. vicemajster Slovenska v agility získavajú druhý a tretí tím v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

PROPOZÍCIE: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/MSR2020_SK.pdf
PRIHLASOVANIE: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msr-2020
_______________
Rose Speedlight Dog Camp invites to

SLOVAK AGILITY CHAMPIONSHIP 2020!

ATTENTION: Due to COVID-19 traveling restrictions we were forced to change the judge/s

Judge: Iveta Lukáčová (SK) and Roman Hajnala (SK)
Starting fee: 20€ / team
Deadline: 20.9.2020
Capacity: max. 200 teams

PROGRAM

Saturday 26.9.2020
Open Agility Team
Open Jumping Individual

Sunday 27.9.2020
Open Jumping Team
Open Agility Individual

CONDITIONS OF PARTICIPATION

Competition is open to every entered team (foreign too) with valid working book. Slovak teams need to record clean A1 exam (no penalty points) or finish A2 exam without disqualification in term from 09.09.2019 until the competition deadline. Teams in A3 category start automatically. Team competition includes 4-member teams in each height category, three best runs count into the final results.

AWARDING / TITLE AWARDING

Each run, sums of OA+OJ in teams and individuals and sums of Slovak Champs will be awarded. At the Championship also the first three Winners of both Team and Individual summary will be awarded. In this competition are counted the results of teams with dogs without pedigree as well. Winners will be awarded in each height category respectively.

Title Agility Champion of Slovak Republic is awarded to the highest ranked individual in summary of Open Agility and Open Jumping runs, who meets following conditions:
- handler is member of ASKA club
- handler disposes of Slovak citizenship or has permanent residence in Slovakia at least 6
months – at time of taking place of the championship.
- dog disposes of valid pedigree
Titles 1st Agility Vice-Champion of Slovak Republic and 2nd Agility Vice-Champion of
Slovak Republic are awarded to the second and third ranked individuals meeting conditions
stated above. All three titles are awarded in each height category respectively.

PROPOSITIONS: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/MSR2020_EN.pdf
REGISTRATION: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msr-2020

Začiatok podujatia: 26. 9. 2020 8:00:00
Koniec podujatia: 27. 9. 2020 17:00:00
Vstupenky

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieXVII. BEH OKOLO SIDOROVA
Pred Hotelom Áčko, Ružomberok
Žiadny obrázok
Overené podujatieŠportová olympiáda seniorov
ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Overené podujatieBežecký armagedon
Námestie SNP, Banská Bystrica