Pohybom Za Nové Zámky

Podujatie Nové Zámky

Pohybom Za Nové Zámky

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník bežeckých a nordic walkingových pretekov s názvom Pohybom Za Nové Zámky.
Okrem bežeckých a nordic walkingových pretekov pre všetky vekové kategórie, máme pre Vás a Vaše deti pripravený aj zábavný program (popoludní).

Propozície pretekov Pohybom Za Nové Zámky 2020

Termín konania: 19.9.2020 (sobota)
Miesto konania: Nové Zámky (Čerešňová ulica pri križovatke s Riečnou ulicou, Nové Zámky)
Organizátor: Za Nové Zámky o.z., G.Czuczora 4, 940 02 Nové Zámky, t.č. 0915 149 653, e-mail: zanovezamky@gmail.com

Popis pretekov:
5km bežecké preteky
10km bežecké preteky - hlavná disciplína
5km preteky v nordic walkingu
Detské behy, „beh“ lezúňov

Časový harmonogram:
8:30 - 9:30 hod. - Prezentácia pretekárov
10:00 hod. - Štart bežeckých pretekov
10:10 hod. - Štart pretekov Nordic walking
11:30 hod. - Vyhodnotenie výsledkov

Časový limit:
• bežecké preteky 1:30 hod. od štartu
• preteky Nordic walking 1:15 hod od štartu

Vek pretekárov: od 15 rokov, neplnoletí pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len po podpise prihlášky svojím zákonným zástupcom pri prezentácii. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:
do 31.8.2020 - 8 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk
do 17.9.2019 – 10 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk

Štartovný balíček obsahuje:
- štartovné číslo
- vratný čip časomiery
- občerstvenie na 5.km behu a v cieli
- účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

Technické zázemie a občerstvenie:
• Občerstvovacie stanice sa nachádzajú na 5.kilometri trate pre bežcov a v cieli pre všetkých pretekárov.

Vekové kategórie – beh 10km:
Muži a Ženy:
M a Z (1981-2005)
M40 a Z40 (1971-1980)
M50+ a Z50+ (1970 a starší)

Vekové kategórie – beh 5km:
Muži a Ženy:
M a Z (bez rozdielu veku)

Vekové kategórie – nordic walking:
Muži a Ženy:
NWM a NWZ (bez rozdielu veku)
Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 17.09.2020 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Meranie časov a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na FB stránke podujatia.
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť v registrácii. Vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Vis maior:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.


Prehlásenie účastníkov :

Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov
- dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia a spoločnosti SunBells.r.o., a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

Začiatok podujatia: 19. 9. 2020 8:30:00
Koniec podujatia: 20. 9. 2020 18:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieŠtart cyklo Okolo SR
Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
KarpatyRun
Overené podujatieKarpatyRun
Malokarpatské námestie, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieXVII. BEH OKOLO SIDOROVA
Pred Hotelom Áčko, Ružomberok
Žiadny obrázok
Overené podujatieŠportová olympiáda seniorov
ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Overené podujatieBežecký armagedon
Námestie SNP, Banská Bystrica