Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

Podujatie Bratislava

Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

MARKETING je dnes neustále sa vyvíjajúcim nástrojom, ktorý ponúka neobmedzené možnosti pre váš (budúci) biznis. Dnes už nie je umením minúť tisíce eur na propagáciu a marketing vášho podnikania, ale o to zložitejšie je vysporiadať sa s otázkou, ako robiť marketing čo najefektívnejšie s obmedzeným rozpočtom. Mnohí budúci, alebo už existujúci podnikatelia zápasia s problémom obmedzeného rozpočtu na svoj marketing. Počas nášho workshopu vám predstavíme prípadové štúdie z praxe, ktoré využili absolútne minimum zdrojov s maximálnym výsledkom. Predstavíme vám nové možnosti a kanály, ako sa odpromovať a ukážeme vám tie najlepšie FREE marketing nástroje s vysokou hodnotou, ktoré ušetria váš čas a peniaze.

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?
- pre toho, kto sa chce dozvedieť o nových, experimentálnych možnostiach, ako svoju značku či firmu zviditeľniť
- pre toho, kto chce získať nové vedomosti v oblasti najnovších trendov online komunikácie
- pre každého, kto vie, že online marketing nemusí byť len Instagram, Facebook ads alebo Goofle PPC reklama

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
RÓBERT MACHÁČ sa viac ako 8 rokov aktívne venuje prepájaniu technológií a marketingu. Ako jeden zo spoluzakladateľov slovenského startupu YMELLO má na starosti definíciu biznis a marketingovej stratégie pre službu, ktorú využívajú klienti z USA, Indie a Európy. Róbert sa snaží aktívnym spôsobom pomáhať podnikateľom na Slovensku, ktorý chcú využiť internet ako svoj hlavný prezentačný kanál. Workshopy pod jeho vedením sú najmä o praxi a okamžitej využiteľnosti.

KEDY?
17.4.2018, 16.30-20.30 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP
NEPODNIKATELIA: žiadosť tu → http://bit.ly/nepodnikatelia-marketing-efektivne
PODNIKATELIA: žiadosť tu → http://bit.ly/podnikatelia-marketing-efektivne
Ukončenie registrácie: 16.04.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Workshop pre nepodnikateľov, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
- Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Workshop pre podnikateľov, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
PODMIENKY - PODNIKATELIA:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento workshop, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

KONTAKTY:
NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk
PODNIKATELIA: rp@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 17. Apríla 2018 16:30
Dátum ukončenia podujatia: 17. Apríla 2018 20:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Odbúravanie vnútorných bariér
Overené podujatieOdbúravanie vnútorných bariér
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reč tela vo svete biznisu
Overené podujatieReč tela vo svete biznisu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava