Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

Podujatie Bratislava

Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

MARKETING je dnes neustále sa vyvíjajúcim nástrojom, ktorý ponúka neobmedzené možnosti pre váš (budúci) biznis. Dnes už nie je umením minúť tisíce eur na propagáciu a marketing vášho podnikania, ale o to zložitejšie je vysporiadať sa s otázkou, ako robiť marketing čo najefektívnejšie s obmedzeným rozpočtom. Mnohí budúci, alebo už existujúci podnikatelia zápasia s problémom obmedzeného rozpočtu na svoj marketing. Počas nášho workshopu vám predstavíme prípadové štúdie z praxe, ktoré využili absolútne minimum zdrojov s maximálnym výsledkom. Predstavíme vám nové možnosti a kanály, ako sa odpromovať a ukážeme vám tie najlepšie FREE marketing nástroje s vysokou hodnotou, ktoré ušetria váš čas a peniaze.

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?
- pre toho, kto sa chce dozvedieť o nových, experimentálnych možnostiach, ako svoju značku či firmu zviditeľniť
- pre toho, kto chce získať nové vedomosti v oblasti najnovších trendov online komunikácie
- pre každého, kto vie, že online marketing nemusí byť len Instagram, Facebook ads alebo Goofle PPC reklama

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
RÓBERT MACHÁČ sa viac ako 8 rokov aktívne venuje prepájaniu technológií a marketingu. Ako jeden zo spoluzakladateľov slovenského startupu YMELLO má na starosti definíciu biznis a marketingovej stratégie pre službu, ktorú využívajú klienti z USA, Indie a Európy. Róbert sa snaží aktívnym spôsobom pomáhať podnikateľom na Slovensku, ktorý chcú využiť internet ako svoj hlavný prezentačný kanál. Workshopy pod jeho vedením sú najmä o praxi a okamžitej využiteľnosti.

KEDY?
17.4.2018, 16.30-20.30 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP
NEPODNIKATELIA: žiadosť tu → http://bit.ly/nepodnikatelia-marketing-efektivne
PODNIKATELIA: žiadosť tu → http://bit.ly/podnikatelia-marketing-efektivne
Ukončenie registrácie: 16.04.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Workshop pre nepodnikateľov, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
- Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Workshop pre podnikateľov, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
PODMIENKY - PODNIKATELIA:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento workshop, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

KONTAKTY:
NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk
PODNIKATELIA: rp@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 17. Apríla 2018 16:30
Dátum ukončenia podujatia: 17. Apríla 2018 20:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Workshop: Efektívny marketing s obmedzeným rozpočtom

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Prezentácia univerzít a vysokých škôl
Národné tenisové centrum, Bratislava, Príkopopva 6, Bratislava
Žiadny obrázok
Prezentácia univerzít a vysokých škôl
Národné tenisové centrum, Bratislava, Príkopopva 6, Bratislava
Sloboda je...
Sloboda je...
Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina
Letné sústredenie výtvarníkov
Letné sústredenie výtvarníkov
Výmenník Jegorovovo, Košice