Agility DISco games 2017

Podujatie Lazany

Agility DISco games 2017 ARE FULL!

/SLOVAK/
Milí priatelia,
Agiliťáci z AK Lazany Vás srdečne pozývajú na 4. ročník Agility DISco games 2017. Pripravujeme pre Vás preteky plné zábavných behov. Nebude chýbať tombola, večerné behy pod umelým osvetlením, hudobný program, krásne ceny, finančné výhry a samozrejme stretnutie a oslava Medzinárodného dňa hudby s priateľmi. Opať bude vyhodnotený najsympatickejší tím preteku a rozdáme Poháre obce Lazany pre rok 2017.

Organizátor: AK Lazany
Miesto konania :
areál cvičiska AK Lazany
GPS súradnice:
48° 49' 28.3675826" N
18° 37' 18.3038521"
Dátum konania:
23. - 25.6. 2017
Povrch: tráva
Rozhodcovia:
1. Tomáš Glabazňa (CZ)
2. Pavol Roháček ( SK )


Garant akcie : Kolevová Martina
Max. počet pretekárov : 100
Podmienky účasti : Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s platným VZ.

Program :
Piatok 23.6.2017 :
15:00 – 15:45 registrácia
15:50 meranie psov
16:00 zahájenie pretekov a následne
Skúška I. - A1, A2 a A3
Vyhodnotenie skúšok


Večerný beh družstiev TOMINO – štafeta formou DOMINO
Súťažiť budú 3 členné družstvá v 2 kategóriach S/M a L.
Vyhodnotenie:
Vyhodnotené budú prvé 3 družstvá v kategórii S/M a v kategórii L.
Víťazné družstvo v každej kategórii získava finančnú odmenu 100€

Sobota 24.6.2016:
8:00
DISco Jumping – Špeciálny beh Open Jumping
Contact Mania – Špeciálny beh Open Agility
Vyhodnotenie:
Vyhodnotené budú prvé 3 miesta v súčte špeciálnych otvorených behov v kategórii S, M, L.

Skúška II. - A1,A2 a A3

Vyhodnotenie skúšok
Finálový beh – O pohár obce Lazany
Do finálového behu sa kvalifikuje prvých 20% najlepšie umiestnených tímov v súčte špeciálnych behov (DISco Jumping , Contact Mania) v každej výškovej kategórii.
Vyhodnotenie:
Víťazi prvého miesta vo finálovom behu získavajú finančnú odmenu 50€ a Pohár obce Lazany.

Nedeľa 25.6.2016:
8:30
Skúška III. - A1, A2 a A3
Skúška IV. - A1, A2 a A3
Vyhodnotenie súčtu skúšok
Ukončenie preteku

Prihlášky:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB_c-t-4xaKdBB6cKcCWfg-3MXrihkYM-OXkKW1br9bv2EpQ/viewform
Štartová listina: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aw2Y_HneCvSUTy2r9XjtFkGVZCJKsuAFukBOs3sJuPs/edit?usp=sharing

Štartovné : 28€ / pes
posielajte na číslo účtu: SK6511000000002925914997 Tatrabanka
Uzávierka prihlášok : 31.5.2017, alebo do naplnenia stavu.
Veterinárne podmienky : Pri registrácii je nutné predložiť očkovací preukaz / Pet pass / s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze a odčervením.
Všeobecné ustanovenia : Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, rozhodcov a maximálneho počtu pretekárov. Voľné pobehovanie psov nie je povolené / hlavne v blízkosti parkúru /. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Štartovné po uzávierke je nevratné.
Protest : Protest je možné podať len písomne a po zaplatení sumy 20€ do oficiálneho ukončenia pretekov.
Služby : Stravovanie v klubovom bufete, alebo blízkej reštaurácii. Vstup voľný. Parkovanie, stanovanie, sprchy a toalety v areály zdarma.
Kontaktná osoba : Kolevová Martina, č.t: 0905 253121

Tešíme sa na Vás , AK Lazany
Propozície:
https://docs.google.com/document/d/1mCf6Rj0UmB8HkRSWFLd81maIxUxqcrMCFPeYv4yM9vc/edit

/ENGLISH/

Dear friends,
AC Lazany invite you from the heart to the 4th year of Agility DISco Games 2017. We are preparing a lot of fun runs. There will also be a raffle, evening runs under artificial lighting, music program, great prizes, financial prizes and of course celebration of the International Day of music and meeting with friends. The Most Likeable team will be announced again and we will grant the Cups of the Lazany village for year 2017.

Organizer : Agility club Lazany (Slovakia)
Place: Lazany, Slovakia
(training area of AC Lazany)
GPS position data
48° 49' 28.3675826" N
18° 37' 18.3038521"
Date of competition :
23. - 25.6. 2017
Surface : grass
Judges:
1. Tomáš Glabazňa / CZ /
2. Pavol Roháček / SK /

Garant : Martina Kolevová
MAX. Number of teams : 100
Conditions for participation : The competition is open for all dogs over 18 months with the current record book.


Program:
Friday 23.6.2017
15,00-15,45 - registration
15,50 – measure of dogs
16,00 – Opening of competition than :
Exam I. - A1,A2,A3
Prize giving ceremony (exam)
Night run of teams TOMINO - DOMINO relay
Competitors will build team (one team 3 members) in 2 size categories S/M or L.
Prize giving :
First three teams in the category of S/M and category L will be announced.
The winning team in each category will receive a cash prize of 100 €


Saturday 24.6.2017
8,00 - start
DISco Jumping - Special Open Jumping run
Contact Mania - Special Open Agility run
Prize giving :
First 3 places in the Totals of special open runs category S, M, L will be announced.
Exam II. - A1,A2,A3
Prize giving ceremony (exam)

Final run - Cup of the Lazany village
First 20% of best placed teams in the Totals of special runs (DISco Jumping, Contact Mania) in all size categories are qualificated for the final run.
Prize giving:
Winners of 1st place in final race receive a cash prize of 50€ and the Cup of the Lazany village in all size categories.


Sunday 25.6.2017
8:30- start
Exam III. - A1,A2,A3
Exam IV. - A1,A2,A3
Prize giving ceremony (Totals of exams - 1st exam + 2nd exam)
End of competition.

Registration:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB_c-t-4xaKdBB6cKcCWfg-3MXrihkYM-OXkKW1br9bv2EpQ/viewform
Starting list:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aw2Y_HneCvSUTy2r9XjtFkGVZCJKsuAFukBOs3sJuPs/edit#gid=0

Entry fee: 28€/dog
Application deadline : 31st of May 2017 or until competition is full.
Veterinary conditions: It is required to submit a vaccination certificate / Pet pass / with valid vaccination against rabies, distemper, parvovirus and dewormed.
General terms: The competition is held according to the ASKA rules. The organizer resrves the right to change the program,the referees and maximum number of competitors. Availible rank sum of dogs is not allowed / especially near the course/. For damages caused by dog the owner is responsible. Entry fee is non-refundable after this date.
Protest: Protest may be made only in writing and the payment is 20 € until the end of the competition.
Services: Eating in AC Lazany buffet , or in near restaurant in village. Admission free. Parking, camping, showers and toilets in the competition area are free.
Contact: Martina Kolevová (No. T: 0905 253 121)

Looking forward to you! AC Lazany :)

Propositions:
https://docs.google.com/document/d/1mF4T0raN4tZV3iC4Hl8YKHY-mxVz6eCsdgBNwYDLWMk/edit

Miesto konania podujatia: Lazany, Trenčín Region, Slovakia, Lazany
Dátum začiatku podujatia: 23. Júna 2017 15:00
Dátum ukončenia podujatia: 25. Júna 2017 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.8167N 18.6333E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Agility DISco games 2017 ARE FULL!

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia